SP Manweb logo

Cefndir

NWWCP logo

Mae’r DU yn wynebu her enfawr gyda galw cynyddol am ynni ar adeg pan fo gorsafoedd pŵer sy’n heneiddio yn cau, ac y mae angen mynd i’r afael ar frys â newid yn yr hinsawdd drwy leihau allyriannau carbon. I gwrdd â’r her hon, mae Llywodraethau Cymru a’r DU yn ceisio torri allyriannau a chynyddu cynhyrchu ynni carbon isel newydd.

Nodwyd Gogledd Cymru fel lleoliad pwysig ar gyfer cynhyrchu ynni adnewyddadwy newydd. Yn wreiddiol, roedd pedair fferm wynt wedi cael eu cynnig ar gyfer Ardal Chwilio Strategol A – un o’r saith ardal a nodwyd yn Nodyn Cyngor Technegol (TAN) 8 Llywodraeth Cymru: Cynllunio ar gyfer Ynni Adnewyddadwy, sef Coedwig Clocaenog (i’w datblygu gan RWE npower renewables), Brenig (Brenig Wind Ltd), Nant Bach (Vattenfall) a Derwydd Bach (Tegni).   Wrth archwilio cais SP Manweb, penderfynodd y datblygwyr Vattenfall a Tegni beidio â bwrw ymlaen â’u datblygiadau. Mae angen prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru o hyd i gysylltu ffermydd gwynt Coedwig Clocaenog a Brenig.

Mae dyletswydd gyfreithiol ar SP Manweb fel gweithredwr y rhwydwaith dosbarthu yng Ngogledd Cymru i gysylltu ffynonellau newydd o drydan â’r rhwydwaith. Rydym wedi nodi mai’r pwynt mwyaf priodol ar gyfer cysylltu yw is-orsaf bresennol SP Manweb yn Llanelwy.

Mae’r prosiect yn golygu adeiladu cysylltiad llinell uwchben 132 cilofolt (kV) newydd rhwng ardal Coedwig Clocaenog yn Sir Ddinbych â pholyn terfynol i’r de o Ffordd Glascoed, B5381; ynghyd â’r mynedfeydd, ardaloedd storio ar gyfer adeiladu a gwaith allweddol arall. Bydd y llinell arfaethedig yn cael ei hadeiladu ar bolion pren ar hyd y llwybr.

Rhwng 20 Mawrth 2014 a 28 Mehefin 2014, cynhaliodd SP Manweb ymgynghoriad cyn-ymgeisio statudol mewn perthynas â Phrosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru.  Cyflwynwyd cais am Orchymyn Cydsyniad Datblygu ar gyfer y prosiect i’r Arolygiaeth Gynllunio ar 20 Mawrth 2015.

Ar 28 Gorffennaf 2016, rhoddodd yr Ysgrifennydd Gwladol ar gyfer Busnes, Ynni a Strategaeth Ddiwydiannol ganiatâd datblygu i SP Manweb ar gyfer Opsiwn llwybr B prosiect Cysylltu Ffermydd Gwynt Gogledd Cymru o dan adran 114 o Ddeddf Cynllunio 2008.

Yn ddiweddarach, heriwyd penderfyniad yr Ysgrifennydd Gwladol ac ym mis Ebrill 2017 cynhaliwyd adolygiad barnwrol.   Ar 6 Mai 2017, diystyrwyd yr adolygiad barnwrol ac mae’r Gorchymyn Cydsyniad Datblygu yn sefyll fel ag yr oedd yn wreiddiol.

Mae rhagor o wybodaeth am y Gorchymyn Cydsyniad Datblygu ar gael yma.

Bydd y gwaith o adeiladu’r cyswllt yn dechrau ym mis Mehefin 2017 ac i gael rhagor o wybodaeth am y rhaglen adeiladu a’r cynnydd a wneir gyda’r gwaith, ewch i www.spenergynetworks.co.uk

Cysylltwch â Ni

Rhadffôn
0800 021 7879

E-bost

Drwy lenwi'r ffurflen hon